Privacy statement Vakwerk Awards

 

De Vakwerk Awards worden georganiseerd door Bouwmaat Nederland B.V. Bouwmaat Nederland B.V. (hierna: Bouwmaat, of ‘wij’) verzamelt voor het organiseren van de Vakwerk Awards persoonsgegevens. Met dit privacy statement geven we aan dat de door ons verzamelde gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd worden. Ook gegeven we aan welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hieraan stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Bouwmaat Nederland bv
Nijverheidsweg 17
3751 LP Bunschoten-Spakenburg

Snel antwoord op een specifieke vraag? Klik op een van onderstaande links.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 2. Met wie deelt Bouwmaat mijn persoonsgegevens?
 3. Hoe beveiligt Bouwmaat mijn persoonsgegevens?
 4. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
 5. Wat zijn mijn rechten?
 6. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
 7. Kan dit privacy statement gewijzigd worden?
 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 Op verschillende manieren laat je gegevens bij ons achter. Bijvoorbeeld door de website te gebruiken of door je in te schrijven voor de Vakwerk Awards. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor doeleinden die zijn omschreven in dit privacy statement, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, daarvoor een overeenkomst met jou hebben gesloten of daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Lees hieronder verder om meer informatie te krijgen over welke gegevens wij van jou verwerken.

Vakwerk Awards

Als jij je opgeeft met een project voor de Vakwerk Awards, verzamelen we de volgende gegevens van je:

 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Naam project
 • Omschrijving project
 • NAW gegevens opdrachtgever
 • NAW gegevens uitvoerder
 1. Met wie deelt Bouwmaat mijn persoonsgegevens?

 Alle gegevens die wij verzamelen of door jou worden verstrekt, zullen wij vertrouwelijk behandelen. Zo zullen wij deze niet uitlenen, verhuren of verkopen aan derde partijen voor marketingdoeleinden van deze partijen. Om onze diensten te kunnen leveren kan het nodig zijn dat wij jouw gegevens doorgeven aan:

 • Partijen  waarmee we de Vakwerk Awards gezamenlijk organiseren;
 • Online marketing bureaus;
 • ICT-dienstverleners;

Daarnaast zullen wij deze gegevens ook niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die je geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. We maken voor de opslag van gegevens zoveel mogelijk gebruik van servers binnen de Europese Unie. Dit verlangen we ook van partijen met wie wij samenwerken. Wanneer jouw persoonsgegevens toch buiten de Europese Unie worden opgeslagen, zorgen wij er uiteraard voor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Met alle partijen die wij inschakelen hebben we overeenkomsten afgesloten om dit te waarborgen.

We zijn soms wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt voor:

 • Administratieve gegevens voor de Belastingdienst;
 • Een vermoeden van fraude;
 • Een gerechtelijk bevel of vonnis.
 1. Hoe beveiligt Bouwmaat mijn persoonsgegevens?

 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

 1. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor jouw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. Je kunt contact met ons opnemen indien je jouw gegevens wilt laten verwijderen.

Voor zover wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren houden wij de wettelijke bewaartermijn aan.

 1. Wat zijn mijn rechten?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten:

 • Inzage in de persoonsgegevens die we hebben;
 • Laten corrigeren van fouten;
 • Laten verwijderen van je (verouderde) persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

Wij zijn verplicht jouw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn of als wij jouw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kun je een verzoek tot verwijdering indienen. Indien je jouw gegevens wilt laten verwijderen (maar ook als je een ander verzoek hebt met betrekking tot jouw gegevens) kun je ons een e-mail sturen. Om er zeker van te zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen, vragen we om hierbij (zoveel mogelijk van) de volgende gegevens te verstrekken:

 • NAW gegevens
 • KvK nummer
 • E-mailadres
 • Welke gegevens er verwijderd, gewijzigd of overgedragen moeten worden.

We zullen jouw gegevens dan verwijderen, als dat redelijkerwijs mogelijk is. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als:

 • De wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken.
 1. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Als je naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen hebt of een klacht wilt indienen, dan horen wij dit graag. Je kunt contact met ons opnemen via de klantenservice van Bouwmaat.

 Komen we er samen niet uit, dan kun je een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met de vraag te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons. Je kunt ook een procedure starten bij de rechtbank.

 1. Kan dit privacy statement gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen op onze website https://www.vakwerk-awards.nl worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig dit privacy statement, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.